Fastighetsvärdering av Christina Gustafsson, Hans Lind, Stellan Lundström.
Fastighetsvärdering
Boken ska ge de som utför eller tar del av fastighetsvärderingar en inblick i hur utvecklingen av synsätt och metoder varit för fastighetsvärdering sedan 1940-talet.
Köp boken här.
Företagsvärdering - med fundamental analys av Henrik Nilsson, Anders Isaksson, Teppo Martikainen
Företagsvärdering - med fundamental analys
Boken behandlar ämnet företags- och aktievärdering. Ett stort antal metoder och modeller för värdering av företag och aktier presenteras utförligt.
Köp boken här.
Fastigheter - Redovisning och beskattning : en praktiskt vägledning av Peter Berg
Fastigheter - Redovisning och beskattning
Boken ger en samlad beskrivning av hur du som fastighetsägare hanterar reglerna om fastigheter, från köp till försäljning.
Köp boken här.
Här hittar du nyheter och information om kommunala marktilldelningar/markanvisningar och markanvisningstävlingar.
Denna markanvisning är avslutad.

Finspång, Finspångs kommun: Markanvisning Stora Allén, Bostäder

Finspång, Finspångs kommun: Markanvisning Stora Allén, Bostäder. Bild: Finspångs kommun

Finspång, Finspångs kommun: Markanvisning Stora Allén, Bostäder. Bild: Finspångs kommun

Beskrivning

Finspångs kommun vill öka nybyggnationen i kommunen och i Finspångs tätort. Som ett led i detta arbete vill kommunen erbjuda marknaden attraktiv och detaljplanelagd mark att bygga på.

Denna intresseanmälan för markanvisning syftar till att hitta intressenter som vill bygga ett mindre flerbostadshus i ett attraktivt läge inom Södermalm, norr om korsningen Åsvägen/Stora Allén.
Markområdet är cirka 1 480 kvadratmeter och kommer att bilda en egen fastighet.

Markområdet är detaljplanelagt för bostadsändamål. Detaljplanen vann laga kraft 2020-04-22.

Byggrätten inom markområdet medger byggnation av ett mindre flerbostadshus med cirka 5 lägenheter i två våningar samt indragen takvåning därutöver.

Maximal byggnasarea (BYA) är för huvudbyggnad 300 kvadratmeter, och för komplementbyggnad maximalt 25 kvadratmeter.

Inom markområdet finns ett flertal underjordiska ledningar – vatten- och avloppsledningar samt el (hög- och lågspänning). Ledningarna är belägna inom mark som på detaljplanekartan är betecknad som ”prickmark” och ”U-område”.

Ledningsområdena får inte bebyggas men kan användas för till exempel friyta och parkering. Särskild hänsyn kan behöva tas till dessa ledningar i samband med byggnationen.

Grunddata

Kommun: Finspångs kommun

Ort: Finspång

Typ av markanvändning: Bostäder

Förfarande: Jämförelse

Öppnar för ansökan: 

Sista dag för frågor: 

Sista dag för ansökan: 2020-08-31

Följ länken för mer information: Intresseanmälan för markanvisning Stora Allén

Karta

Meny

Om Marktilldelning.se

På Marktilldelning.se publicerar vi nya markanvisningar/marktilldelningar och markanvisningstävlingar.

Här samlar vi kända markanvisningar för att förenkla för dig som byggaktör när ni söker mark i Sveriges kommuner.

För kommuners del erbjuder vi gratis publicering av markanvisningar och markanvisningstävlingar för att möjliggöra att ni når ut till flera intressenter.

Webbplatsen startade 2020 och olika funktioner för att underlätta för både byggaktörer och kommuner håller på att utvecklas.

Webbplatsen drivs av Lilon AB.

Kontakt & annonsering:
Vill ni komma i kontakt med oss, har frågor eller är intresserad av annonsering här på Marktilldelning.se är ni välkomna att kontakta oss på: lilon@lilon.se.

Exploatörsdriven planprocess

Är ni intresserade av att få hjälp i detaljplaneprocessen  med byggherredriven detaljplan/exploatörsdriven planprocess eller i er kontakt med kommunen i frågor om fastighetsförädling kan ni läsa mer om våra tjänster här:

Planarkitekt och projektledare för byggherredriven planprocess