Fastighetsvärdering av Christina Gustafsson, Hans Lind, Stellan Lundström.
Fastighetsvärdering
Boken ska ge de som utför eller tar del av fastighetsvärderingar en inblick i hur utvecklingen av synsätt och metoder varit för fastighetsvärdering sedan 1940-talet.
Köp boken här.
Företagsvärdering - med fundamental analys av Henrik Nilsson, Anders Isaksson, Teppo Martikainen
Företagsvärdering - med fundamental analys
Boken behandlar ämnet företags- och aktievärdering. Ett stort antal metoder och modeller för värdering av företag och aktier presenteras utförligt.
Köp boken här.
Fastigheter - Redovisning och beskattning : en praktiskt vägledning av Peter Berg
Fastigheter - Redovisning och beskattning
Boken ger en samlad beskrivning av hur du som fastighetsägare hanterar reglerna om fastigheter, från köp till försäljning.
Köp boken här.
Här hittar du nyheter och information om kommunala marktilldelningar/markanvisningar och markanvisningstävlingar.

Att vinna en markanvisningstävling

Bakgrund

Kommunen ske enligt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar, anta riktlinjer för markanvisning om man har för avsikt att genomföra markanvisningar. Att detta krav finns kan härledas till likabehandlingsprincipen (likställighetsprincipen) i kommunallagen som anger att alla ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något annat.

Du ska alltså i egenskap som exploatör och byggaktör veta vilka krav och villkor som gäller vid en markanvisning, och samma krav och villkor ska gälla samtliga exploatörer och byggaktörer.

Definition av markanvisning

Med markanvisning avses, i lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar, "en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande".

Riktlinjernas innehåll

Riktlinjerna ska innehålla:

 • kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande
 • handläggningsrutiner
 • grundläggande villkor för markanvisningar
 • principer för markprissättning.

Urvalsförfarande för markanvisning

När en framtida exploatör väljs ut som köpare av mark kan urvalsförfarandet utgå från de principer som omnämns i kommunens riktlinjer för markanvisning. Urvalet kan till exempel utgå från:

 • Direktanvisning ( t ex när det gäller ett unikt projekt som en enskild aktör driver igenom).
 • Markanvisningstävling (t ex när man önskar att flera aktörer ska tävla om vem som får köpa marken baserat på olika urvalskriterier).

Markanvisningstävling

Urvalsförfarande i kommunens riktlinjer för markanvisning framgår det många gånger att ett av alternativen för urval inför en markanvisning är en markanvisningstävling.

Det finns inte direkt reglerat hur en markanvisningstävling ska utformas, utan det är upp till kommunen att förtydliga tävlingskriterierna. Tävlingskriterier kan till exempel vara vem som betalar mest, arkitektonisk utformning, hållbarhets aspekter med mera.

Använder man sig av urvalskriteriet "högst pris" vinner givetvis den exploatör som bjuder betalar mest för marken.

Använder kommunen sig av mer komplexa urvalskriterier såsom krav på arkitektur eller hållbarhet specificeras ofta dessa kriterier ytterligare i ett markanvisningsprogram. Vid bedömning av inkomna tävlingsbidrag används urvalskriterierna vid bedömning av av de olika bidragen. Många gånger finns den jury kopplad till markanvisningstävlingen som gör bedömningen baserat på urvalskriterierna. När juryn tagit ett förslag på vinnare i tävlingen skickas detta förslag till de politiska organen (t ex kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige) för beslut. Som i alla politiskt styrda organisationer finns det en möjlighet att politikerna väljer en annan vinnare, då det till syvende och sist är deras (läs kommuninvånarnas) mark och deras (läs kommuninvånarnas) intressen som är viktiga att beakta.

Viktigt att beakta vid deltagande i en markanvisningstävling

Är inte prissättningen det enda urvalskriteriet är det viktigt att beakta en mängd dokument. Det kan även vara av nytta att ta en informell diskussion med förtroendevalda politiker i den instans som beslutar i ärendet.

Här är en lista på en del av de kommunala dokument som kan vara nyttiga att koppla till ett tävlingsbidrag:

 • Kommunens vision.
 • Kommunens översiktsplan (både generellt och till det specifika området).
 • Kommunens detaljplan med planbeskrivning som gäller för området.
 • Utredningar kopplade till detaljplanen (t ex dagvattenutredning, trafikutredning, bullerutredning mm).
 • Eventuellt planprogram för området, eller liknande visionsprogram för området.
 • De urvalskriterier som framgår ur de dokument som är direkt kopplade till markanvisningen.
 • Övriga kommunala dokument som kan tänkas gälla för området (t ex arkitekturpolicy, parkeringsnorm, riktlinjer för dagvattenhantering mm).

I tävlingsbidraget bör det finnas tydliga kopplingar till de olika kommunala dokumenten för att på ett pedagogiskt och retoriskt sätt visa för både den kommunala förvaltningen, juryn och politikerna att bidraget är kopplat till den kommunala vision.

Systematisera arbetsprocessen

För att få en bra överblick avseende hur ert tävlingsbidrag förhåller sig till de kommunala dokumenten är det en god idé att sätta ihop en egen checklista på vilka aspekter som bör hanteras i tävlingsbidragets utformning. Checka sedan efter hand av de olika punkterna och notera hur tävlingsbidraget förhåller sig till de olika punkterna. Checklistan kan sedan skickas till kommunen tillsammans med tävlingsbidraget, eller enbart vara användbart om ni hamnar i en tolkningsdiskussion med kommunen.

Stäm av med politikerna

En aspekt som många gånger förbises är relationen till de politiker som i slutändan beslutar om markanvisningen. Är man en väletablerat byggaktör med en känd arkitektfirma bakom sig säljer man in sig utan att behöva prata med politikerna. Är man en ny aktör kan det behövas att man bygger en del band till politikerna. Detta görs enklast genom att ta direktkontakt med ordförande eller andra politiker som sitter i det politiska organ som i slutändan beslutar om markanvisningen. Att ha god relationer med kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen är något som bör eftersträvas. I denna relation är det givetvis viktigt att framhålla hur er nuvarande och framtida projekt förhåller sig de kommunala intressena.

Hur vinner man en markanvisningstävling?

Det finns tyvärr inget enkelt svar på hur man vinner en markanvisningstävling. Informationen ovan kan vara vägledande, men är inte uttömmande. Så fort kriterierna är mer komplexa (t ex höga krav på arkitektonisk utformning eller höga krav på hållbarhetsfrågor) så blir det ofta en tolkning som i slutändan görs av förtroendevalda politiker. Detta innebär att pedagogiska och retoriska verktyg blir viktiga för att sälja in tävlingsbidraget.

Viktiga aspekter är dock:

 • Koppling till kommunens styrdokument.
 • Tydlighet i tävlingsbidraget avseende koppling till de kommunala styrdokumenten.
 • Estetiskt tilltalande utformning av tävlingsbidraget.
 • Goda relationer till de politiker som beslutar (antingen genom att redan har ett gott renommé eller skapa sig ett gott renommé).

Om Marktilldelning.se

På Marktilldelning.se publicerar vi nya markanvisningar/marktilldelningar och markanvisningstävlingar.

Här samlar vi kända markanvisningar för att förenkla för dig som byggaktör när ni söker mark i Sveriges kommuner.

För kommuners del erbjuder vi gratis publicering av markanvisningar och markanvisningstävlingar för att möjliggöra att ni når ut till flera intressenter.

Webbplatsen startade 2020 och olika funktioner för att underlätta för både byggaktörer och kommuner håller på att utvecklas.

Webbplatsen drivs av Lilon AB.

Kontakt & annonsering:
Vill ni komma i kontakt med oss, har frågor eller är intresserad av annonsering här på Marktilldelning.se är ni välkomna att kontakta oss på: lilon@lilon.se.

Exploatörsdriven planprocess

Är ni intresserade av att få hjälp i detaljplaneprocessen  med byggherredriven detaljplan/exploatörsdriven planprocess eller i er kontakt med kommunen i frågor om fastighetsförädling kan ni läsa mer om våra tjänster här:

Planarkitekt och projektledare för byggherredriven planprocess

Meny